Contact / About us

 logo-YTCC_white-black

knaf-logo

Stichting  Youngtimer Touring Car Challenge

p/a Parallelweg 128 Q

1948NN Beverwijk
The Netherlands

info@ytcc.nl

0031 6 54664422

 


Youngtimer Touring Car Challenge

Beautiful people, beautiful cars from a great race era, close and fair racing, open paddock for the public and lots of laughter with each other. You will find all of these in the Youngtimer Touring Car Challenge.

“We are here to entertain the fans, organisers, family and of course also ourselves”, says promoter YTCC Randall Lawson.  “Racing is all about driving as fast as you can with your race car, having a lot of fun on the track with other drivers and also enjoy and celebrate that you are privilege to do it in the paddock with your fellow competitors. Yes we are no championship, we are not making World Champions over here, we are nothing.  Racing in the  YTCC is all about enjoying life with friends from all over the World. Competing against each other with a big smile on the face. Of course not letting the guy or girl in front of you winning the battle on the track but thats only because he or she then is paying the beer in the evening.  And at the end that is where racing is all about.”

The YTCC has proven to be the race series everybody wants to drive. And that can be done with Touring Cars, Sports Cars, Prototypes and even Le Mans and Imsa cars until 1990. A great race era where manufacturers tried their best to put the most beautiful and fastest race cars on the track. “Race cars from that period do not belong in a Museum or in the corner of a garage. They belong on the track where they were built for.  And we don’t care if you are driving a Ford, Melkus, Jide, BMW, Lotus, Porsche, Trabant or a big block Corvette. As long as you have fun in it, drive it as fast as your talent can, than I’m ok with it”, says Lawson. “Of course we have regulations which the car must meet, but we are asking not for a FIA HTP pass or other official FIA papers. A great history on the car is always great and we have a lot of original cars who proven to be race winners from their past. If the owner knows which time period technical parts can be put on a car and which not than he is in our series in the right place. We are welcoming that kind of wishful thinking car owners with open arms. And for the last 9 years it has been proven that a race weekend has much more to offer than racing on the track. If competitors, family, fans are leaving at the end of the weekend the circuit with a big smile on their face than I know we did a great job.”

 

BOARD FOUNDATION YTCC

12983466_936054969843793_3015117136705683902_o (1)

CEO, Organisation race events and general affairs, : Randall Lawson ; info@ytcc.nl

11927488_790106591105751_5785248129660207283_o

Media, organisation events ; Ignatius de Bakker , info@ytcc.nl

Treasurer : Ine Lawson


TECHNICAL SCRUTINEERING

Grotefoto-SUYHQ4KJ
Harm van de Laan

20130705-_JRL3385
Bas Lemmens


Event Manager racedays:

268806_1971586653288_6414610_n

Ignatius de Bakker


MEDIA TEAM
Geert Langelaan
Joost Rijkhoek
Vienne Renes
Joyce Huis


 

JRH45701

STICHTING YOUNGTIMER TOURING CAR CHALLENGE

YTCC

De Youngtimer Touring Car Challenge is een stichting die tot doel heeft het organiseren van historische autoraces voor haar leden waarvan de bouwjaren van de deelnemende auto’s t.m 1989 vallen. Verdeeld in 4 klassen Sixties, Seventies, Eighties en Sport Proto’s.

Historie
De raceserie is in 1993 op initiatief van Jan van Duijn en Klaas van Vuure ontstaan. Aan de start verschijnen auto’s die menig toeschouwer zelf heeft gehad, zoals BMW 2002 en M3, VW Golf en Mini, Ford Escort maar ook droomauto’s als de BMW M3, Renault Alpine, Lotus Sunbeam en Esprit en exoten als Porsche 935, BMW M1 Procars, 911RSR en veel meer. De auto’s moesten conform de homologatie van destijds geprepareerd zijn. Tot 1999 heeft klassenvertegenwoordiger Klaas van Vuure, ondersteund door enkele vrijwilligers, alle noodzakelijke bestuurstaken verricht onder de noemer Youngtimer Belangen. Aangezien dit in deze vorm niet meer mogelijk was, is tijdens de jaarvergadering in februari 2000 de vereniging Youngtimer Trophy Nederland opgericht.

Heden
In 2008 is er besloten om de naam Youngtimer Trophy om te dopen in de naam Youngtimer Touring Car Challenge of wel YTCC. Deze naam is van een internationale karakter en heeft een verfrissende en aantrekkelijke aantrekkingskracht gegenereerd. Het resultaat is dat de YTCC inmiddels een Internationale raceserie is geworden met aan de start vaak deelnemers uit meer dan 5 verschillende Europes landen. Sinds 1 Maart 2015 is de YTCC een Stichting geworden. Sinds Maart 2016 heeft YTCC een KNAF organisatie licentie.

De Youngtimer Touring Car Challenge heeft een goed gevulde racekalender met races in binnen- en buitenland. De klasse onderscheidt zich ondermeer door de zeer goede sfeer en bereidheid om elkaar te helpen. Op de baan wordt er vaak hard en fair gestreden met respect voor elkaars materiaal. Door de samenwerking met veel verschillende buitenlandse raceseries ontstaan er grote startvelden met heel veel verschillende wagens op de grid. En vooral tijdens zeer grote evenementen als Hockenheim Historic, Brands Hatch Grand Prix en Le Mans Historic weet het publiek de YTCC zeer te waarderen.


 

Stichting Youngtimer Touring Car Challenge Privacy statement

 

Inleiding
Stichting Youngtimer Touring Car Challenge hecht waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), alsmede in overeenstemming met andere toepasselijke wet- en regelgeving. Stichting Youngtimer Touring Car Challenge is aan te wijzen als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. Op deze website kunt u dit privacy statement te allen tijde raadplegen.

Eventuele schriftelijke verzoeken die betrekking hebben op bepalingen uit dit privacy statement kunt u richten aan: Stichting YTCC, Remmerdenplein 9, 1106AD Amsterdam

 

Artikel 1 Begripsbepalingen
a. persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;
b. verwerking van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens;
c. bestand: elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens, ongeacht of dit geheel van gegevens gecentraliseerd is of verspreid is op een functioneel of geografisch bepaalde wijze, dat volgens bepaalde criteria toegankelijk is en betrekking heeft op verschillende personen;
d. verwerkingsverantwoordelijke: de verantwoordelijke die het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt, is in de zin van dit reglement Stichting Youngtimer Touring Car Challenge
e. betrokkene: degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft.
f. derde: ieder, niet zijnde de betrokkene, de verwerkingsverantwoordelijke of enig ander persoon die onder rechtstreeks gezag van de verwerkingsverantwoordelijke gemachtigd is om persoonsgegevens te verwerken;
g. toestemming: elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting waarmee de betrokkene aanvaardt dat hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt;
h.  beheerder: degene die namens de verantwoordelijke de persoonsgegevens in beheer neemt en toeziet op de toegang, bewaking en beveiliging van de verzamelde persoonsgegevens, is in de zin van dit reglement de ceo Randall Lawson.
i. de Autoriteit Persoonsgegevens (AP): College bescherming persoonsgegevens als bedoeld in artikel 51 van de AVG;
j. AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming, (Verordening EU 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad, 27 april 2016).

 

Artikel 2 Verwerking van de persoonsgegevens

2.1        Persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor de volgende doeleinden:

 1. om contact met u op te nemen;
 2. als u zich inschrijft voor het ontvangen van nieuwsbrieven, gebruiken wij uw gegevens om u de nieuwsbrieven te sturen;
 3. om facturen in rekening te brengen;
 4. om u uit te nodigen voor of te informeren over evenementen die door ons of door aan ons gelieerde organisaties worden georganiseerd;
 5. om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
 6. ter uitvoering van een marktonderzoek al dan niet op basis van verkregen informatie via ‘Google Analytics’.

2.2        Van de volgende categorieën personen kunnen persoonsgegevens worden verwerkt:

 1. deelnemers van door ons georganiseerde evenementen;

 

Artikel 3 Soorten persoonsgegevens
3.1        De volgende persoonsgegevens kunnen door ons worden verwerkt:

 1. naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens, alsmede het banknummer van de betrokkene. Email adres
 2. gegevens met het oog op het doen van betalingen en het innen van vorderingen;
 3. licentie nummers
 4. andere gegevens, dan bedoeld onder a tot en met c, waarvan de verwerking wordt vereist of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van een andere wet.

3.2        De verwerking van de hierboven genoemde persoonsgegevens berust op een wettelijke/contractuele verplichting en is wel/niet een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten met Stichting Youngtimer Touring Car Challenge. U bent als betrokkene wel verplicht om de persoonsgegevens te verstrekken. De mogelijke gevolgen als de gegevens niet worden verstrekt zijn niet deelname aan een door de Stichting Youngtimer Touring Car Challenge georganiseerd evenement.

 

Artikel 4 Beheer en toegang tot de persoonsgegevens

4.1        Behoudens daartoe strekkende wettelijke voorschriften in wet- en regelgeving, hebben slechts
toegang tot de persoonsgegevens degenen die belast zijn met het beheer van het klantenbestand of degenen die in verband staan met de verwerking van persoonsgegevens of die daarbij noodzakelijk zijn betrokken, waar onder Randall Lawson, Ine Lawson en Ignatius de Bakker.
Artikel 5 Beveiliging en geheimhouding
5.1     Wij treffen passende technische en organisatorische maatregelen om uw
persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van
de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de
aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht
onnodige verzameling en onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

5.2        Een ieder die persoonsgegevens verwerkt onder ons gezag, is tot geheimhouding verplicht. Geheimhouding is niet van toepassing voor zover enig wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht of uit hun taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit.
Artikel 7 Bewaartermijn

7.1        Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld en verwerkt.

Uw gegevens worden, behoudens eventuele wettelijke langere bewaartermijnen, uiterlijk binnen 2 jaar verwijderd nadat:

 1. U heeft deelgenomen aan een van de door ons georganiseerde evenementen;


Artikel 8 Recht op inzage, correctie, dataportabiliteit en verzet
.

8.1        U heeft als betrokkene het recht om de persoonsgegevens, die u aan ons heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te ontvangen en deze aan een andere organisatie over te (laten) dragen.

8.2        Indien wij uw persoonsgegevens verwerken omdat u daarvoor toestemming heeft gegeven, dan heeft u als betrokkene te allen tijde het recht die toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

8.3        U heeft als betrokkene het recht om ons te verzoeken om u inzage te geven in uw door ons verwerkte persoonsgegevens. Wij zullen u schriftelijk binnen vier weken informeren of de u betreffende persoonsgegevens worden verwerkt.

8.4        Indien u onjuistheden in uw bestand constateert, dan kan er een verzoek worden gedaan tot verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming. Dit verzoek bevat de aan te brengen wijzigingen. Wij berichten de verzoeker binnen vier weken na ontvangst van het verzoek schriftelijk of dan wel in hoeverre wij daaraan voldoen.

8.5        Indien de verwerking van uw persoonsgegevens plaatsvindt omdat die verwerking noodzakelijk is voor ons gerechtvaardigde belang, dan staat u de mogelijkheid tot uw beschikking om te allen tijde verzet aan te tekenen.

8.6        Wij beoordelen binnen vier weken na ontvangst van het verzet of het verzet gerechtvaardigd is. Indien dit het geval is dan beëindigen wij onmiddellijk de verwerking.

Artikel 9 Klachten

9.1        Indien u van mening bent dat de bepalingen uit dit privacy statement niet op aanvaardbare wijze zijn nageleefd, dan kan u zich wenden tot ons, de Autoriteit of de bevoegde rechtbank.

Artikel 10 Inwerkingtreding
10. 1     Dit privacy statement treedt eerst in werking op 25/05/2018

 

 

Diversen (7)

logo-website-header

autopassion-logo_4

dublerlogobraun